West China Hospital, Sichuan University Guoxue Alley 37, Chengdu, Sichuan Province, China

Contact us

Please feel free to contact us when you have a problem or advice

General Contact Information: Database Administrators: Weimin Li, weimi003@scu.edu.cn Gang Wang, wanggang@wchscu.cn Yaxin Chen, chenyaxin@scu.edu.cn Liyu Bi, biliyun@wchscu.cn Sanqi An, ansq@mail2.sysu.edu.cn Liang Hao, lianghao@gxmu.edu.cn